Povinná registrace na FÚ

Každý podnikatel, kterého se elektronická evidence tržeb týká, se musí na zavedení připravit. Nejenom se patřičně vybavit, ale také požádat správce daně o přidělení autentizačních údajů, pod kterými se do systému přihlásí, aby se mohl identifikovat při zadávání jednotlivých plateb. Poplatník daně z příjmů fyzických a právnických osob, který přijímá při své podnikatelské činnosti evidované tržby, je tedy povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. Zákon předpokládá, že to může udělat buď ústně do protokolu u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně (tedy nejenom v místě bydliště nebo podnikání) nebo prostřednictvím webového portálu správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou způsobem, kterým se přihlašuje do datové schránky. Jinými slovy - poplatníci, kteří mají zřízenou datovou schránku, mohou požádat o autentizační údaje elektronicky nebo osobně, ostatní poplatníci pouze osobně na kterémkoliv územním pracovišti správce daně. Jiné formy zákon nepřipouští!

Pokud poplatník požádá o autentizační údaje prostřednictvím webového portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky (ve formátu a struktuře, kterou určuje Finanční správa), správce daně je přidělí poplatníkovi bez zbytečného odkladu - prostřednictvím této datové schránky. Požádá-li poplatník o autentizační údaje ústně do protokolu (na finančním úřadu), správce daně je přidělí v rámci tohoto jednání.

Autentizační údaje poslouží k tomu, aby si podnikatel aktivoval na portále Finanční správy svůj účet. Pomocí tohoto účtu bude možné generovat certifikáty, které budou obsaženy v pokladním zařízení a budou sloužit ke ztotožnění evidované tržby s poplatníkem, případně jeho provozovnou či konkrétním pokladním zařízením (záleží jen na rozhodnutí poplatníka, kolik certifikátů bude chtít získat, resp. na jaké úrovni bude chtít své evidované tržby přiřazovat - zda za celou svou činnost, za své provozovny či dokonce ke konkrétním pokladním místům pro svou následnou kontrolu a bezpečnost. Zdánlivě složitý proces však po aktivaci účtu poběží na zařízeních podnikatele automaticky.

Před získáním certifikátu pro evidenci tržeb je podnikatel povinen prostřednictvím společného technického zařízení správce daně oznámit údaje o provozovnách, ve kterých bude provozovat činnosti, z nichž poplynou evidované tržby nebo v nichž evidované tržby bude přijímat. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

V praxi musí podnikatelé počítat předem s různými typy činností, které provozují. Například majitel restaurace, který nabízí služby v "kamenné" provozovně a má oddělené výdejní okénko s rychlým občerstvením, bude používat na dvou místech dvě různá zařízení (nebo v restauraci i více) a pro každé toto místo bude potřebovat vytvořit si předem certifikát.