Novela zákona o evidenci tržeb zákonem č. 183/2017 Sb.

Zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, byla novelizována část čtvrtá (§ 28) zákona o evidenci tržeb. Změna je pouze terminologická - nově byl definován přestupek proti evidenci tržeb. Výše sankce (pokuta do 500 000 Kč) se nezměnila. Novela je účinná od 1. července 2017.

Zákon č. 183/2017 Sb. byl publikován dne 28. června 2017 a jeho část dvě stě třicátá devátá mění část čtvrtou zákona o evidenci tržeb. Část čtvrtá zákona o evidenci tržeb včetně nadpisu nově od 1. července 2017 zní takto:

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§ 28

Přestupek proti evidenci tržeb

(1)   Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(2)    Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(3)   Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.


Novela zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu č. 8/2018 Sb.


Ústavní soud částečně vyhověl skupině poslanců a 12. prosince 2017 zrušil platnost některých částí zákona o evidenci tržeb. Některé části soud zrušil uplynutím 28. února 2018, některé uplynutím 31. prosince 2018. Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb zůstane v platnosti do 31. prosince 2018. Nález Ústavního soudu byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 8/2018 Sb.


Nález Ústavního soudu č. 8/2018 Sb.
Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 26/16 dne 12. prosince 2017 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy (soudce zpravodaj), Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejímž jménem jedná poslanec Marek Benda, zastoupené doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., advokátem, se sídlem Optátova 874/46, Brno, na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, in eventum jeho jednotlivých ustanovení, a to § 3, 4, § 5 písm. b), § 6, § 10 odst. 2, § 12 odst. 4, § 18 odst. 2 v části označení "a)", v čárce za slovem "tržby" a ve slovech "nebo b) vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve", § 20 odst. 1 písm. b) a § 37 odst. 3, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a vlády České republiky jako vedlejší účastnice řízení,takto:

I. Ustanovení § 5 písm. b), část ustanovení § 18 odst. 2 spočívající v označení písmene "a)", čárky za slovem "tržby" a slova "nebo b) vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve", § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 37 odst. 1 písm. b) ve slovech "do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" a písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se ruší uplynutím dne 28. února 2018.

II. Ustanovení § 10 odst. 2, § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se ruší uplynutím dne 31. prosince 2018.

III. Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2018.

IV. Ve zbývající části se návrh zamítá.