Novela zákona o evidenci tržeb zákonem č. 183/2017 Sb.

Zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, byla novelizována část čtvrtá (§ 28) zákona o evidenci tržeb. Změna je pouze terminologická - nově byl definován přestupek proti evidenci tržeb. Výše sankce (pokuta do 500 000 Kč) se nezměnila. Novela je účinná od 1. července 2017.

Zákon č. 183/2017 Sb. byl publikován dne 28. června 2017 a jeho část dvě stě třicátá devátá mění část čtvrtou zákona o evidenci tržeb. Část čtvrtá zákona o evidenci tržeb včetně nadpisu nově od 1. července 2017 zní takto:

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§ 28

Přestupek proti evidenci tržeb

(1)   Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(2)    Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

(3)   Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.